สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 5
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 69
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 805,322
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
4 เมษายน 2563
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
   
10  11 
12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30     
                                
  บทความ
ดร.เบญจพนธ์ มีเงิน
[5 มิถุนายน 2555 15:17 น.]จำนวนผู้เข้าชม 7359 คน


ชื่อ ดร. เบญจพนธ์ มีเงิน, Ph.D. (Business Administration)
      BENJABHON MEE-NGOEN, Ph.D. (Business Administration)

E-mail dr.benjabhon@hotmail.com; dr.benjabhon@gmail.com

การศึกษา

► ระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
► ระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) (การจัดการ) มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
► ระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (สารนิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (โยธา) สถาบันเทคโนโลยีและอาชีวะศึกษา

ตาแหน่งงานปัจจุบัน

► พ.ศ.2553 – ปัจจุบัน ตาแหน่งอาจารย์ประจาและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต กรุงเทพมหานคร
► พ.ศ.2551 – ปัจจุบัน ตาแหน่งอาจารย์บัณฑิตพิเศษ และอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย สาขาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคาแหง เขตบางกะปิ 
    กรุงเทพมหานคร (โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ)
► พ.ศ.2547 – ปัจจุบัน ตาแหน่งอาจารย์พิเศษ คณะบริหารธุรกิจ (โครงการบริหารธุรกิจบัณฑิตภาคพิเศษ)
► พ.ศ.2553 – ปัจจุบัน ตาแหน่งอาจารย์พิเศษคณะเศรษฐศาสตร์ (โครงการเศรษฐศาสตร์บัณฑิตภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยรามคาแหง เขตบางกะปิ 
    กรุงเทพมหานคร
► พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน ตาแหน่งอาจารย์พิเศษ ภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
► พ.ศ.2545 – ปัจจุบัน ตาแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท มิดเวย์ (2002) จากัด

ประสบการณ์การทางานในอดีต (2511-2554)

► พ.ศ.2549-2551 ตาแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทกรีนรีฟเวอร์ (ประเทศไทย) อุตสาหกรรมผลิตปาร์ติเคิล-บอร์ด จังหวัดสงขลา
► พ.ศ.2547-2549 ตาแหน่งกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทยูโรไทย อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ จังหวัดสมุทรสาคร
► พ.ศ.2545-2547 ตาแหน่งกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทร็อคกี้เทรดดิ้งกรุ๊ป อุตสาหกรรมสิ่งทอ กรุงเทพมหานคร
► พ.ศ.2544-2545 ตาแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ บริษัทอะโกรไลนส์ จากัด กลุ่มโรงงานพนมสารคาม อุตสาหกรรมไม้ ข้าว แป้งมันและกระดาษ 
    (กลุ่มเกษตรรุ่งเรืองพืชผล: Double A Alliance) จังหวัดฉะเชิงเทรา
► พ.ศ.2541-2544 ตาแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ บริษัทชัยวัฒนาแทนเนอรี่กรุ๊ป (มหาชน) จากัด อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ 
    (เบาะรถยนต์หนัง GM: General Motor) จังหวัดสมุทรปราการ
► พ.ศ.2549-2549 ตาแหน่งผู้อานวยการโรงงานน้าตาลครบุรี จังหวัดนครราชสีมา บริษัทเอ็น.วาย.ชูการ์ จากัด อุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาล กรุงเทพมหานคร
► พ.ศ.2540-2541 ตาแหน่งผู้จัดการโรงงาน บริษัทเอ.อาร์.โปร์ดักส์ จากัด อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนและประกอบเครื่องจักรอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรสาคร
► พ.ศ.2538-2540 ตาแหน่งผู้จัดการโครงการ (อาวุโส) และผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง บริษัทบางกอกซีวิลกรุ๊ป จากัด อุตสาหกรรมก่อสร้าง
    และธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กรุงเทพมหานคร
► พ.ศ.2537-2538 ตาแหน่งผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารโครงการ บริษัทปรีชากรุ๊ป (มหาชน) จากัด อุตสาหกรรมก่อสร้างและธุรกิจพัฒนา
    อสังหาริมทรัพย์กรุงเทพมหานคร
► พ.ศ.2534-2537 ตาแหน่งผู้จัดการทั่วไป (โครงการเซ็นทรัลซิตี้บางนา) และผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์ บริษัทสี่พระยาก่อสร้าง จำกัด 
    อุตสาหกรรมก่อสร้าง กรุงเทพมหานคร
► พ.ศ.2529-2534 ตาแหน่งกรรมผู้จัดการ บริษัทเบ็นดีไซนด์ จากัด อุตสาหกรรมก่อสร้างและธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จังหวัดระยอง
► พ.ศ.2524-2529 ตาแหน่งกรรมผู้จัดการ บริษัทท็อปเอเยนซี่ จากัด ธุรกิจการค้าและส่งออก กรุงเทพมหานคร
► พ.ศ.2521-2524 (1978 – 1981) ทางานในต่างประเทศ 4 ปี ตาแหน่ง ผู้ควบคุมหน่วยงาน (Position: Site Superintendent. Abdul Aziz Al-Traiki Est., 
    Construction Industry, Position: Site Superintendent, Dammam, Kingdom of Saudi Arabia)
► พ.ศ.2519-2521 ตาแหน่งอาจารย์ โรงเรียนอุตรดิตถ์พาณิชยการ จังหวัดอุตรดิตถ์
► พ.ศ.2511-2519 รับราชการทหารเรือ พรรคกลิน สังกัด ร.ล.จันทร (เรือพระที่นั่ง) กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ
► พ.ศ.2514 ปฏิบัติราชการสารวจแผนที่ทะเลและสารวจสมุทรศาสตร์ ทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดียและทะเลจีนใต้มหาสมุทรแปซิฟิก
    สังกัดกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ

ประสบการณ์ด้านวิชาการและการศึกษา

อาจารย์ประจา/อาจารย์พิเศษ
► พ.ศ.2552– 2553 ตาแหน่งอาจารย์บัณฑิตประจาและกรรมการ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ธ-เชียงใหม่ 
    จังหวัดเชียงใหม่
► พ.ศ.2551– ปัจจุบัน ตาแหน่งอาจารย์บัณฑิตพิเศษ กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตภาคพิเศษ สาขาบริหารธุรกิจ 
    บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคาแหง กรุงเทพมหานคร
► พ.ศ.2547– ปัจจุบัน ตาแหน่งอาจารย์พิเศษ โครงการบริหารธุรกิจบัณฑิตภาคพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง กรุงเทพมหานคร
► พ.ศ.2549– 2550 ตาแหน่งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี
► พ.ศ.2546– 2547 ตาแหน่งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยนานาชาติชิลเลอร์-แสตมฟอร์ด 
    จังหวัดเพชรบุรี
► พ.ศ. 2551– 2552 ตาแหน่งอาจารย์บัณฑิตพิเศษ กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ 
    โครงการร่วมมือระหว่างวิทยาลัยสันตะพล จังหวัดอุดรธานี ประเทศไทย และวิทยาลัยรัตนะบริหารธุรกิจ นครหลวงเวียงจันทร์ ประเทศลาว

วิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ

► พ.ศ. 2551 ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาปริญญาโท สาขาการจัดการการบิน มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย จังหวัดปทุมธานี
► พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ/ กรรมการ สอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง กรุงเทพมหานคร
► พ.ศ.2554- ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยรามคาแหง ที่ ๒๔๐๒ / ๒๕๕๔
► พ.ศ.2554- ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ สมาคมปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิยาลัยรามคาแหง

การพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

► พ.ศ. 2552 กรรมการพัฒนาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจมหาบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (จักรพงษ์ภูวนาถ)
► พ.ศ. 2554 กรรมการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (จักรพงษ์ภูวนาถ)
► พ.ศ. 2554 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจ
     คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วิชาที่บรรยายในสถาบันระดับอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน

► วิธีวิจัยทางธุรกิจ (Methodology for Business Research)
► การบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
► การจัดการเชิงกลยุทธ์สาหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
► การจัดการด้านการตลาดสาหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
► ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ (Methodology for Social Science Research)
► วิเคราะห์ข้อมูล โปรแกรม SPSS for Window (Data Analysis by SPSS)
► ประเด็นสาคัญในปัจจุบันทางการจัดการ (Current Issue in Management)
► องค์การและการจัดการ (Organization and Management)
► การจัดการเชิงปฏิบัติการ (Operation Management)
► การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (Logistics and Supply Chain)
► การจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรม SMEs
► การวางแผนและควบคุมธุรกิจฯ (Business Planning & Controlling)
► การบริหารการผลิต (Production Management)
► การจัดการเชิงคุณภาพ (Quality Management)
► ทฤษฎีองค์การและการออกแบบ (Organizational Theory and Design)
► การบริหารการตลาด (Marketing Management)
► การบริหารโครงการ (Project Management)
► การแก้ปัญหาและการตัดสินใจในการจัดการธุรกิจ (Problem Solving & Decision Making)
► การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (Innovation Research and Development)
► วิเคราะห์ข้อมูล โปรแกรม SPSS for Window (Data Analysis by SPSS)

งานวิจัย และการศึกษาอบรม

► คลัสเตอร์อุตสาหกรรม : การได้มาซึ่งความได้เปรียบเชิงการแข่งขันขององค์การธุรกิจจากการรวมกลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสิ่งทอในประเทศไทย 
   (Industry Clusters : The Competitive Advantage of the Firms from the Assemblage of the Textile and Garment Industrial 
   Clusters in Thailand)
► โครงการประเมินโรงเรียนป้องกันยาเสพติด (รั้วโรงเรียน) รอบที่ 2 ปปส.ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคาแหง
► การบริหารเชิงกลยุทธ์และแผนธุรกิจ จากบมจ.ชัยวัฒนาแทนเนอรี่กรุ๊ป
► กลยุทธ์การวางระบบบัญชีแบบครบวงจร จากสถาบันพัฒนาการบริหารธรรมธิติ
► Performance Management, KPIs, BSC: Balance Scorecards and Competency

จากกลุ่มเกษตรรุ่งเรืองพืชผล (Double A Alliance)

► Benchmarking (Best Practices) จากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
► การบริหารโครงการ (Project Management) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
► การบริหารงานก่อสร้าง (Construction Management) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
► การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ จากศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

คุณสมบัติที่เป็นจุดแข็ง

► มีความซื่อสัตย์สุจริต
► มีภาวะผู้นา
► มีความยืดหยุ่น

ความสามรถพิเศษ

► PC Computer Ms. Word, Ms. Excel, Ms. Office และ Internet
► ขับรถยนต์ และถือใบขับขี่ตลอดชีพ
► วิจัยทางสังคมศาสตร์/วิจัยทางธุรกิจและวิเคราะห์ข้อมูล ระบบ SPSS for Window

บุคคลอ้างอิง

► อาจารย์ ดร.สุกฤษฎิ์ ลิมโพธิ์ทอง, Ph.D. โทรศัพท์ 086-7777072
► ดร.สมศักดิ์ โตรักษา, LL.D. โทรศัพท์ 081-8273795
► ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทัศนีย์ สิราริยกุล โทรศัพท์ 085-4851804
บทความ
- ดร. นิพัทธ์พนธ์ สุวรรณชนะ [5 มิถุนายน 2555 15:17 น.]
- ดร. ศรศักดิ์ ชูดา [5 มิถุนายน 2555 15:17 น.]
- Dr.Chairit Thongrawd [5 มิถุนายน 2555 15:17 น.]
- ดร.ชาคริต สกุลอิสริยาภรณ์ [5 มิถุนายน 2555 15:17 น.]
- ดร.มาเรียม นะมิ [5 มิถุนายน 2555 15:17 น.]
- ดร.วิศรุต ขันธิกุล [5 มิถุนายน 2555 15:17 น.]
- Dr.PETER GAN [5 มิถุนายน 2555 15:17 น.]
- นายมานพ บัวทอง [5 มิถุนายน 2555 15:17 น.]
- นาวาอากาศเอก ดร.อัมพร เพ็ชราช [5 มิถุนายน 2555 15:17 น.]
- Dr.Prajuk Pratitas [5 มิถุนายน 2555 15:17 น.]
ดูทั้งหมด

Copyright © 2011 All Rights Reserved.by thaiwebber.com