สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 2
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 99
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 805,352
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
4 เมษายน 2563
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
   
10  11 
12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30     
                                
  บทความ
ดร.สุกฤษฎิ์ ลิมโพธิ์ทอง
[5 มิถุนายน 2555 13:46 น.]จำนวนผู้เข้าชม 7889 คนดร. สุกฤษฎิ์ ลิมโพธิ์ทอง
dr.sugris@hotmail.com

วุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก
Ph.D. (Business Administration)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
D.B.A. (General Management)
มหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

ปริญญาโท
M.B.A. (Money and Banking)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ปริญญาตรี
วิศวกรรมไฟฟ้า (เกียรตินิยมอันดับ 2)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประวัติการทำงานด้านการสอนและการประเมินคุณภาพบทความวิชาการและผลงานวิจัย
- ผู้ทรงคุณวุฒิของสมาคมนักวิจัย สภาวิจัยแห่งชาติ เพื่อพิจารณาและประเมินคุณภาพบทความวิชาการและ/หรือผลงานวิจัย สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
- ผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อพิจารณาและประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเพืEอขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัยจาก สกอ.
- ผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์ทีEปรึกษาดุษฎีนิพนธ์โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตการบริหารการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- อดีตอาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจมหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่
- อดีตผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

ประธานและกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

* มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
* มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย
* มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

อาจารย์ทีEปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

* มหาวิทยาลัยรามคำแหง
* มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
* มหาวิทยาลัยรังสิต
* โครงการความร่วมมือการบริการทางวิชาการระหว่าง
   วิทยาลัยรัตนบริหารธุรกิจ (สปป.ลาว) และวิทยาลัยสันตพล (ประเทศไทย)

- อาจารย์พิเศษสอนนักศึกษาปริญญาโท
* มหาวิทยาลัยรามคำแหง
* มหาวิทยาลัยรังสิต
* มหาวิทยาลัยเกริก
* มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
* มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
* มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
* โครงการความร่วมมือการบริการทางวิชาการระหว่าง
   วิทยาลัยรัตนบริหารธุรกิจ (สปป.ลาว) และวิทยาลัยสันตพล (ประเทศไทย)
- อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วิชาทีIสอนและการบรรยายพิเศษ

- ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology)
- การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain and Logistics Management)
- การจัดการการขนส่ง (Transportation Management)
- การจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management)
- การบริหารการผลิต (Production/Operations Management)
- การบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
- การบริหารโครงการ (Project Management)
- การจัดการอุตสาหกรรม (Industrial Management)
- การบริหารจัดการนวัตกรรมและภาวะผู้นำ (Management of Innovation and Leadership)
- ทฤษฎีองค์การธุรกิจ (Business Organization Theory)
- การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Advance Human Resource Management)
- การสัมมนาการจัดการธุรกิจ (Seminar in Business Management)
- องค์การและการจัดการ (Organization and Management)
- การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา (Educational Resource Management)
- ฯลฯ

ประวัติการทำงานด้านการบริหารธุรกิจ

ตำแหน่งปัจจุบัน 
- รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยโมลาส จำกัด (บริษัทในกลุ่มบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ (มหาชน) จำกัด)

ตำแหน่งงานในอดีต
- รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด
- ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่กลุ่มงานคลังสินค้าและขนส่ง บริษัท NYK Logistics (Thailand) จำกัด
- ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการประจำประเทศไทย บริษัท BRINKS (Thailand) จำกัด
- ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการขนส่งภายในประเทศ บริษัท TNT (Thailand) จำกัด
- ผู้จัดการฝ่ ายปฏิบัติการขนส่งภาคพืpนดินและทางอากาศประจำประเทศไทย บริษัท DHL (Thailand) จำกัด

ทุนการศึกษา รางวัล และหนังสือประกาศเกียรติคุณทีIได้รับ

- อดีตนักเรียนทุน กพ.ตามความต้องการของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- หนังสือประกาศเกียรติคุณด้านนวัตกรรมการให้บริการแบบศูนย์กลางการนำเข้าและ ส่งออกทางอากาศ (Import and Export HUB Service Innovation) ออกโดย บริษัท TAGS จำกัด
- รางวัลเกียรตินิยมดีเยีEยม (Academic Excellence Award) สาขาการบริหารการศึกษา (Educational Management) ออกโดย Graduate School of the University of Northern Philippines
- รางวัลผู้นำแห่งความเป็นเลิศด้านการบริการออกโดย บริษัท DHL (Thailand) จำกัด
- รางวัลการให้บริการยอดเยี่ยมออกโดย บริษัท The Lucent – Microelectronics จำกัด
- รางวัล Y 2 K Award สำหรับการปฏิบัติงานดีเด่นในโครงการ Y 2 K ออกโดย บริษัท DHL (Thailand) จำกัด

ประวัติการฝึกอบรม

- หลักสูตรการขายและการตลาด ณ มหาวิทยาลัย NANYANG ประเทศสิงคโปร์
- หลักสูตรผู้ตรวจสอบคุณภาพภายใน (ISO 9000) โดย The Neville–Clarke International Ltd. ประเทศอังกฤษ
- หลักสูตรการบริหารการผลิต ณ บริษัท DDK (Japan) Ltd. ณ เมืองโมกะ ประเทศญEีปุ่น
_____________________________
บทความ
- ดร. นิพัทธ์พนธ์ สุวรรณชนะ [5 มิถุนายน 2555 13:46 น.]
- ดร. ศรศักดิ์ ชูดา [5 มิถุนายน 2555 13:46 น.]
- Dr.Chairit Thongrawd [5 มิถุนายน 2555 13:46 น.]
- ดร.ชาคริต สกุลอิสริยาภรณ์ [5 มิถุนายน 2555 13:46 น.]
- ดร.มาเรียม นะมิ [5 มิถุนายน 2555 13:46 น.]
- ดร.วิศรุต ขันธิกุล [5 มิถุนายน 2555 13:46 น.]
- Dr.PETER GAN [5 มิถุนายน 2555 13:46 น.]
- นายมานพ บัวทอง [5 มิถุนายน 2555 13:46 น.]
- นาวาอากาศเอก ดร.อัมพร เพ็ชราช [5 มิถุนายน 2555 13:46 น.]
- Dr.Prajuk Pratitas [5 มิถุนายน 2555 13:46 น.]
ดูทั้งหมด

Copyright © 2011 All Rights Reserved.by thaiwebber.com