สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 4
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 81
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 805,334
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
4 เมษายน 2563
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
   
10  11 
12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30     
             



                   
  บทความ
ดร.กฤช เอี่ยมฐานท์
[5 มิถุนายน 2555 11:11 น.]จำนวนผู้เข้าชม 6902 คน


ดร.กฤช เอี่ยมฐานนท์
Dr.KRIT IEMTHANON


E-mail: krit@oae.go.th
ที่ทำงาน สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนน พหลโยธิน จตุจักร
กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0 2579 3536 โทรสาร 0 2940 6657

ประวัติการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาเศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง มิถุนายน 2551
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มิถุนายน 2544
เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีนาคม 2541

ทุนการศึกษาที่ได้รับ

• ทุนฝึกอบรมของ กระทรวงเกษตร ป่าไม้และประมง ประเทศญี่ปุ่น หลักสูตร “Basic Knowledge and Technique
  Agricultural Statistics Planning” ณ Fuji Management Development Center, Fujiyoshida city ประเทศญี่ปุ่น, 18-25 มิ.ย. 2552
• หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 26, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาธรรมศาสตร์, 2551
• ทุนฝึกอบรมของ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร หลักสูตร “แบบจำลองเศรษฐกิจมหภาคและแบบจำลอง
คำนวณดุลยภาพทั่วไป” ณ The Economic and Social Institute Vrije Universiteit ประเทศเนเธอร์แลนด์, 2 มิ.ย. – 15 ก.ค. 2547

ประวัติการทำงาน

เศรษฐกร ชำนาญการ ส่วนวิจัยปศุสัตว์และประมง สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2553 ถึง ปัจจุบัน
เศรษฐกร ปฎิบัติการ ส่วนวิจัยปศุสัตว์และประมง สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตร และสหกรณ์, 2546 ถึง 2553
เศรษฐกร ฝ่ายนโยบายการคลังท้องถิ่น สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง, 2544

นักวิจัยวิจัย

• โครงการ “ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการค้าข้อตกลงการค้าเสรี และการเชื่อมอาเซียนสู่สากล” , วช. ,2552
• โครงการ “การวิเคราะห์เชิงนโยบายในการผลิต พืชพลังงาน พืชอุตสาหกรรม และพืชอาหารสัตว์ ของประเทศไทย” , วช. 2551
• การประเมินผลโครงการส่งมอบกล้ายางพันธุ์ดีของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์เมล็ดพันธุ์ จำกัด, มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2549

ประสบการณ์อื่นๆ

วิทยากรพิเศษเรื่องการคิดต้นทุนการผลิตเชิงเศรษฐศาสตร์ หลักสูตร การเขียนข้อเสนอการวิจัยเพื่อเพื่อขอรับงบประมาณการวิจัย ระยะที่ 2 กรมพัฒนาที่ดิน
วิทยากรพิเศษเรื่องการวางแผนการวิจัยและวิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในปศุสัตว์ หลักสูตร การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย กองบำรุงพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์

วิทยากรพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2547– ปัจจุบัน
• เรื่องการใช้สถิติในการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์
• การวิเคราะห์โครงการทางด้านการเงิน
• การใช้โปรแกรม SPSS สำหรับการวิเคราะห์ทางด้านสถิติ

อาจารย์พิเศษ

• วิชาระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2550 – ปัจจุบัน
• วิชาเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการวิเคราะห์และประเมินโครงการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2549
• วิชาการตลาดสินค้าเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยาเขต สารสนเทศเพชรบุรี) 2549 – ปัจจุบัน
• วิชาวิเคราะห์เชิงปริมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 2549 – ปัจจุบัน
• วิชาเศรษฐศาสตร์มหภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 2549 – ปัจจุบัน
• เศรษฐศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 2548 – ปัจจุบัน

ผลงานทางวิชาการ

• ผลกระทบการเจรจารอบใหม่ขององการการค้าโลกต่อภาคการเษตรไทย, วารสารเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ( ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 [ธ.ค. 51] )
• การวิเคราะห์เชิงนโยบายในการผลิต พืชพลังงาน พืชอุตสาหกรรม และพืชอาหารสัตว์ ของประเทศไทย , 2551
• การศึกษาผลกระทบการเจรจาสินค้าเกษตรรอบใหม่ของ WTO ที่มีต่อภาคเกษตรของไทยโดยใช้แบบจำลองดุลยภาพทั่วไป,2550
• คู่มือการใช้โปรแกรม SPSS สำหรับการวิเคราะห์ทางสถิติ และคู่มือการใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการวิเคราะห์โครงการ, 2549
• การประเมินผลโครงการส่งมอบกล้ายางพันธุ์ดีของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์เมล็ดพันธุ์ จำกัด, 2549
• Macro-economic modeling analysis for Thailand: a macro-econometric model and a CGE model, Economic andSocial Institute, Amsterdam The 
  Netherlands, July 2004
• การวิเคราะห์ทางการเงินของการเลี้ยงไก่เนื้อในโรงเรือนปิด, 2546
• การศึกษาจำนวนโคนมที่เหมาะสมของสมาชิกสหกรณ์โคนมพัทลุง, 2544
บทความ
- ดร. นิพัทธ์พนธ์ สุวรรณชนะ [5 มิถุนายน 2555 11:11 น.]
- ดร. ศรศักดิ์ ชูดา [5 มิถุนายน 2555 11:11 น.]
- Dr.Chairit Thongrawd [5 มิถุนายน 2555 11:11 น.]
- ดร.ชาคริต สกุลอิสริยาภรณ์ [5 มิถุนายน 2555 11:11 น.]
- ดร.มาเรียม นะมิ [5 มิถุนายน 2555 11:11 น.]
- ดร.วิศรุต ขันธิกุล [5 มิถุนายน 2555 11:11 น.]
- Dr.PETER GAN [5 มิถุนายน 2555 11:11 น.]
- นายมานพ บัวทอง [5 มิถุนายน 2555 11:11 น.]
- นาวาอากาศเอก ดร.อัมพร เพ็ชราช [5 มิถุนายน 2555 11:11 น.]
- Dr.Prajuk Pratitas [5 มิถุนายน 2555 11:11 น.]
ดูทั้งหมด

Copyright © 2011 All Rights Reserved.by thaiwebber.com