สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 3
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 79
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 805,332
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
4 เมษายน 2563
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
   
10  11 
12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30     
                                
  บทความ
ดร. วชิระ ชนะบุตร
[31 พฤษภาคม 2555 19:08 น.]จำนวนผู้เข้าชม 6398 คน
ประวัติ  ดร. วชิระ  ชนะบุตร    

การศึกษา  : ปริญญาเอก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Development) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2552
: ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA ; Management of Information Systems) ปี 2542
: ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ ปี 2531

ประสบการณ์การทำงาน

: กระทรวงมหาดไทย ด้านนโยบายและแผนงาน ปี 2532
: ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ด้านส่งเสริมธุรกิจ ปี 2533 - 2536
: ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ด้านพัฒนาองค์กรและระบบงาน ปี 2537
: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  จำกัด (มหาชน) ด้านพัฒนาระบบงานและวิจัยธุรกิจ ปี 2538 - 2542
: ปัจจุบัน : ผู้บริหาร ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล(Human Resources Development Center) องค์กรธุรกิจปี 2543 - ปัจจุบัน

ความเชี่ยวชาญ

- มีประสบการณ์ด้านการบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคล กว่า 10 ปี และในธุรกิจธนาคาร กว่า 10 ปี
- การพัฒนาระบบงานปฏิบัติงาน และพัฒนาระบบงาน HR (Systems Analysis & Design , HR) เช่น Competency Management ,Career Management 
  Systems ,Job Function ,Job
  Description  ,Performance Management ,TQM ,แผนกลยุทธ์และนโยบายในการส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรบุคคล ,แผนกลยุทธ์ HR ,แผนปฏิบัติงาน HR
- การพัฒนาบุคลากร (People Development) เช่น พัฒนาระบบการเรียนรู้และหลักสูตร Training road map , Leadership ,Coaching ,Knowledge 
  Management
- การพัฒนาองค์กร (Organization Development) เช่น Strategy map ,BSC-KPIs ,Learning Organization

วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญหลักสูตร

: ภาวะผู้นำ สำหรับหัวหน้างานและผู้จัดการมืออาชีพ
: Competency : การจัดทำและนำมาใช้ได้จริงในองค์การ
: การจัดการความรู้ในองค์การ(Knowledge Management) และการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้(Learning Organization) : จากแนวทางสู่การปฏิบัติจริง
: เทคนิคการแก้ปัญหา การตัดสินใจ และการวางแผนปฏิบัติ
: การพัฒนาการทำงานเป็นทีม ด้วยกิจกรรม Walk Rally
: การสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์การ : จากแนวทางสู่การปฏิบัติจริง (Employee Engagement)

ประสบการณ์การสอน /บรรยาย

          อาจารย์พิเศษ

:
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์(มหาวิทยาลัย) ปี 2554-2555 , อาจารย์พิเศษ วิชา “การจัดระบบความคิดด้วยเทคนิค Systems Dynamics in Action &
  Application for HRM & D” ,วิชา “การวิจัยสำหรับการ จัดการ”และ วิชา “Organization Development” หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากลยุทธ์
  การบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (MBA S-HRM)
: มหาวิทยาลัยรามคำแหง โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ผู้ประกอบการยุคใหม่ (M.B.A. for Modern Entrepreneurs Program) ปี 2554-2555,
  Guest Speakerหัวข้อ “กลยุทธ์การเพิ่มคุณค่าบุคลากรให้องค์กร ผ่านการพัฒนาและฝึกอบรม ในบริบทประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (
  ASEAN Economic Community: AEC)” และ หัวข้อ “ความเสี่ยงในการทำธุรกิจที่ทำให้ไม่ประสบผลสำเร็จ”
: สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย(PMAT) และ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ปี 2554 , Guest Speaker หัวข้อ “สร้าง HR ไทยให้แข็งแกร่ง 
  สู่การแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)”

วิทยากร  ให้กับสถาบันฝึกอบรม VICK TRAINING, PIM HR Excellence Center , HIPO TRAINING , กระทรวงสาธารณสุข สถาบันทันตกรรม , 
               มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ห้องปฏิบัติการกลาง , อู่ในเครือบริษัทประกันภัย , วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

ที่ปรึกษา

: คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (MBA S-HRM) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
: คณะกรรมการฝ่ายสัมมนา สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย(ECONTHAI)
: จัดทำแผนยุทธศาสตร์ และ Competency HR ให้กับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.)
: ออกแบบหลักสูตรฝึกอบรม ให้กับ บริษัท ปตท.เคมิคอล จำกัด(มหาชน)
: จัดทำข้อสอบ Competency ให้กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) และสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย(PMAT)
: จัดทำข้อสอบ Competency HR ให้กับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.)

 หนังสือ/วารสาร

: บรรณาธิการ วารสาร PEOPLE (ฅน) ของสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย(PMAT) เล่ม 4/2554 ,เล่ม 1 /2555

 งานวิจัย

: เรื่อง อิทธิพลของปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมการจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อความรอบรู้ในงานของบุคลากร บริษัทประกันวินาศภัยในประเทศไทย (THE INFLUENCE OF
  KNOWLEDGE MANAGEMENTENVIRONMENTAL FACTORS ON THE COMMON EXPERTISE OF PERSONNEL IN THE NON-LIFE INSURANCE
  BUSINESS IN THAILAND), ดุษฎีนิพนธ์ ปี 2552, มหาวิทยาลัยรามคำแหง
: เรื่อง ความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อสภาพแวดล้อมในการทำงาน; กรณีศึกษาบริษัทประกันภัยขนาดใหญ่, ปี 2553
: เรื่อง การบริหารทรัพยากรบุคคลไทย ในบริบทประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน,  (Managing THAI Human Resource in ASEAN Economic Community
  Context), ปี 2554, สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย(PMAT)

1   2   3  

 

บทความ
- ดร. นิพัทธ์พนธ์ สุวรรณชนะ [31 พฤษภาคม 2555 19:08 น.]
- ดร. ศรศักดิ์ ชูดา [31 พฤษภาคม 2555 19:08 น.]
- Dr.Chairit Thongrawd [31 พฤษภาคม 2555 19:08 น.]
- ดร.ชาคริต สกุลอิสริยาภรณ์ [31 พฤษภาคม 2555 19:08 น.]
- ดร.มาเรียม นะมิ [31 พฤษภาคม 2555 19:08 น.]
- ดร.วิศรุต ขันธิกุล [31 พฤษภาคม 2555 19:08 น.]
- Dr.PETER GAN [31 พฤษภาคม 2555 19:08 น.]
- นายมานพ บัวทอง [31 พฤษภาคม 2555 19:08 น.]
- นาวาอากาศเอก ดร.อัมพร เพ็ชราช [31 พฤษภาคม 2555 19:08 น.]
- Dr.Prajuk Pratitas [31 พฤษภาคม 2555 19:08 น.]
ดูทั้งหมด

Copyright © 2011 All Rights Reserved.by thaiwebber.com