สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 6
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 68
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 805,321
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
4 เมษายน 2563
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
   
10  11 
12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30     
                                
  บทความ
ดร.ธีระพงศ์ ธนเจริญรัตน์
[31 พฤษภาคม 2555 17:12 น.]จำนวนผู้เข้าชม 7920 คน

 

                 

ผลงานล่าสุด


ประวัติการศึกษาและการทำงาน

ดร.ธีระพงศ์  ธนเจริญรัตน์

สถานที่ทำงานปัจจุบัน 

สถาบันที่ปรึกษาธุรกิจ Change Strategy
E-Mail  change.2112@yahoo.com   www.change2112.com

การศึกษา

-  ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ.2527 
-  ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง  พ.ศ.2546 
-  ปริญญาโทรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  พ.ศ.2548 
-  ปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ (เน้นงานวิจัย) สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2553
-  ประกาศนียบัตรกฎหมายแรงงาน รุ่น1 สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง       เนติบัณฑิตสภา ปีพ.ศ. 2533
-  Certificate  Of  Participation “Blue Ocean Strategy” 2007 Presented by
    Dr. Ben  M. Bensaou Professor of Technology Management  Faculty
    Member of the Blue Ocean Strategy Network INSEAD, FRANCE

 ประวัติการทำงาน 

-  ทนายความตั้งแต่ง พ.ศ.2529 - ปัจจุบัน
-  ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ยูไนเต็ค เอลิเวเตอร์ จำกัด พ.ศ.2535
-  กรรมการผู้จัดการ  บริษัท ไมโครนิคลิฟท์ จำกัด พ.ศ.2537
-  กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอกตกิจลิฟท์ แอนด์ อินดัสทรี้  จำกัด พ.ศ. 2538
-  กรรมการผู้จัดการ  บริษัท  เอกกิจ  ออโต้  การาจ  จำกัด พ.ศ.2541 - ปัจจุบัน
-  กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท พีระไพศาล จำกัด พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน
-  ประธานนักศึกษาปริญญาเอก รุ่น 4 สาขาบริหารธุรกิจ โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ทางสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2547
-  หัวหน้าภาคการตลาด คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนครราชสีมา พ.ศ. 2548
-  ที่ปรึกษาประจำอนุกรรมาธิการสิทธิเด็กและเยาวชน ประจำรัฐสภา พ.ศ.2548
-  ผู้อำนวยงานศูนย์ขยายงาน ตัวแทน บริษัท เอส เอส โบรกเกอร์ จำกัด. พ.ศ. 2549 – ปัจจุบัน
-  ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและการตลาด บริษัท เอส เอส โบรกเกอร์ จำกัด. พ.ศ.2549 - ปัจจุบัน
-  อาจารย์พิเศษสอนประจำปริญญาโท  มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะบริหารธุรกิจ วิชาที่สอนคือ การจัดการการตลาด การเป็นผู้ประกอบการ กฎหมายธุรกิจ
   สัมมนาการเป็นผู้ประกอบการ สัมมนาการบริหารการจัดการ พ.ศ 2549 - ปัจจุบัน
-  วิทยากรบรรยายระดับหัวหน้า โฮมโปร  สาขาเดอะมอลล์ วิชาการบริหารการ จัดการ
-  อาจารย์บรรยายให้กับสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ภาคเอกชน พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน 
-  วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ให้กับบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โฮม/คอนซูมเมอร์ แอนด์ ไฮด์ สปีด แอ๊ดเซส บรรยายพิเศษ “กุญแจแห่งความสำเร็จ”
   ในภาคปฏิบัติ “Kick off Sale Conference 2008” พ.ศ.2550
-  กรรมการบริหารอุปนายกคนที่ 4 ของสมาคมปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทาง สังคมศาสตร์ปี พ.ศ.2553 -  ปัจจุบัน
-  วิทยากรบรรยายให้กับริษัท จี 4 เอส ซีเคียวริตี้เซอร์วิสเซส(ประเทศไทย) จำกัด “เทคนิคการขับขี่อย่างปลอดภัย การดูแลรักษาเครื่องยนต์เบื้องต้น”
   วันที่ 15 มกราคม 2554
-  วิทยากรบรรยายให้กับ บริษัทไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) เรื่อง  “การสื่อความเพื่อเพิ่ม
    ประสิทธิภาพการให้บริการ” เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2554
-   ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย ปริญญาโท มหาวิทยาลัย มหามงกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ ปีพ.ศ. 2553
-   ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพัฒนาหลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีพ.ศ. 2554
-   กรรมการพัฒนาหลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (จักรพงษ์ภูวนาถ) ปีพ.ศ. 2554
-   กรรมการที่ปรึกษางานวิจัย ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีพ.ศ. 2554
-   ผู้อำนวยการสถาบัน Change Strategy ปีพ.ศ 2555 - ถึงปัจจุบัน

 

บทความ
- ดร. นิพัทธ์พนธ์ สุวรรณชนะ [31 พฤษภาคม 2555 17:12 น.]
- ดร. ศรศักดิ์ ชูดา [31 พฤษภาคม 2555 17:12 น.]
- Dr.Chairit Thongrawd [31 พฤษภาคม 2555 17:12 น.]
- ดร.ชาคริต สกุลอิสริยาภรณ์ [31 พฤษภาคม 2555 17:12 น.]
- ดร.มาเรียม นะมิ [31 พฤษภาคม 2555 17:12 น.]
- ดร.วิศรุต ขันธิกุล [31 พฤษภาคม 2555 17:12 น.]
- Dr.PETER GAN [31 พฤษภาคม 2555 17:12 น.]
- นายมานพ บัวทอง [31 พฤษภาคม 2555 17:12 น.]
- นาวาอากาศเอก ดร.อัมพร เพ็ชราช [31 พฤษภาคม 2555 17:12 น.]
- Dr.Prajuk Pratitas [31 พฤษภาคม 2555 17:12 น.]
ดูทั้งหมด

Copyright © 2011 All Rights Reserved.by thaiwebber.com