สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 4
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 59
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 805,312
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
4 เมษายน 2563
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
   
10  11 
12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30     
                                
  บทความ
ดร. ศรศักดิ์ ชูดา
[5 มีนาคม 2560 12:36 น.]จำนวนผู้เข้าชม 2058 คน
ชื่อ-นามสกุล ดร. ศรศักดิ์ ชูดา

สาขาความเชี่ยวชาญ

การจดัการภาครัฐและเอกชน/การพัฒนาภาวะผู้นา

 

1. ตาแหน่งและหน่วยงานปัจจุบัน

2. สถานที่ติดต่อ

3. โทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก

4. วุฒิการศึกษา

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กร สถาบันที่ปรึกษาธุรกิจ Change Strategy ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการทรัพยากรบุคคล บริษัท ฮาร์วาดเอเชียคอนซัลติ้ง จากัด

120/13 หมู่บ้านภัทรนิเวศน์ ถ.กรุงเทพ-ปทุมธานี ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

มือถือ 08 1869 6041 อีเมลล์: max2m2002@yahoo.com

  •   ปริญญาเอกปรัชญดุษฎีบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ สาชาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง

  •   ปริญญาโทรัฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชารฐั ประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง

  •   ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาเอกการปกครอง วิชาโทกฎหมาย มหาวิทยาลัยรามคาแหง

5.ประสบการณ์ทางาน 2539 ถึง ปัจจุบ ัน

6.ประสบการณ์ด้านการสอน/ฝึกอบรม

บริษัท

บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น
บมจ. การบินไทย
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
บมจ. กสท โทรคมนาคม

บริษัทการบิน ไทย จ า กัด (มห าช น) ตาแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญ

ประเภทธุรกิจ

โทรคมนาคม
สายการบิน
ราชการ
สถาบันการศึกษา โทรคมนาคม

7. ประสบการณ์ระหว่างการศึกษา

2546-2548 2550

8. หลักสูตรฝึกอบรม ระยะเวลา

16.02.2016-16.02.2016 16.10.2015-30.10.2016 26.08.2015-26.08.2015 03.12.2014-03.12.2014 03.09.2014-05.09.2014 08.11.2013-08.11.2013 10.10.2013-10.10.2013 02.08.2013-02.08.2013 05.07.2010-07.07.2010

9. วิชาและหัวข้อท่ีบรรยาย

การสร้างผู้นาในองค์กร

-2-

ปี ตาแหน่ง

ประธานนักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ประธานนักศึกษาปริญญาเอก คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง

หลักสูตร

SAFETY MANAGEMENT SYSTEM FOR D2 STAFF RECURRENT AVIATION SECURITY FOR SUPPERVISORS DANGEROUS GOODS REGLATION FOR RAMP HANDING CHANGE AGENT
AVIATION SECURITY FOR SUPERVISOR
CHANGE OR BE CHANGED
SAFETY MANAGEMENT SYSTEM (SMS)
COR CHNG AGT ROLE MEDEL VALUE CREATION &IMPL THAI SPIRIT IN ACTION

การสร้างวัฒนธรรมภายในองค์กร

การเพิ่มศักยภาพผู้นายุคใหม่

การเพิ่มศักยภาพผู้บริหารยุคใหม่

การพัฒนาจิตสานึกในการให้บริการ

สู่ความเป็นเลิศในการทางานเป็นทีม

สู่ความเป็นเลิศในการเป็นผู้นาทีมงาน

จิตวิทยาการจัดการ

จิตวิทยาการจัดการขั้นสูง

การฝึกอบรมระบบค่าย ด้วยกิจกรรมสานสัมพันธ์, กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ Family Rally, Rally Activity และ Jungle Rally สาหรับการพัฒนานักบริหาร

ประวัติวิทยากรและที่ปรึกษา

บทความ
- ดร. นิพัทธ์พนธ์ สุวรรณชนะ [5 มีนาคม 2560 12:36 น.]
- ดร. ศรศักดิ์ ชูดา [5 มีนาคม 2560 12:36 น.]
- Dr.Chairit Thongrawd [5 มีนาคม 2560 12:36 น.]
- ดร.ชาคริต สกุลอิสริยาภรณ์ [5 มีนาคม 2560 12:36 น.]
- ดร.มาเรียม นะมิ [5 มีนาคม 2560 12:36 น.]
- ดร.วิศรุต ขันธิกุล [5 มีนาคม 2560 12:36 น.]
- Dr.PETER GAN [5 มีนาคม 2560 12:36 น.]
- นายมานพ บัวทอง [5 มีนาคม 2560 12:36 น.]
- นาวาอากาศเอก ดร.อัมพร เพ็ชราช [5 มีนาคม 2560 12:36 น.]
- Dr.Prajuk Pratitas [5 มีนาคม 2560 12:36 น.]
ดูทั้งหมด

  แสดงความคิดเห็น

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

ชื่อ: *
E-mail : *
ไม่ต้องการแสดง Email
รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป

Copyright © 2011 All Rights Reserved.by thaiwebber.com