สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 2
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 56
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 805,309
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
4 เมษายน 2563
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
   
10  11 
12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30     
                                
  บทความ
ดร.วิศรุต ขันธิกุล
[12 มิถุนายน 2555 14:51 น.]จำนวนผู้เข้าชม 7164 คน


 
ประวัติส่วนตัว         
         
ชื่อ-นามสกุล ดร.วิศรุต  ขันธิกุล     
                Email : visruth_khantigul.ruth@hotmail.co.th
                         :    visruth.ruth@gmail.com

เกิด  อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี
ประวัติการศึกษา 
ปริญญาเอก  (บริหารธุรกิจ)  มหาวิทยาลัยรามคำแหง   2545-2553
ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ)  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์   2541-2544
ปริญญาตรี (วทบ.ภูมิศาสตร์-แผนที่) มหาวิทยาลัยรามคำแหง   2523-2531
มัธยมศึกษา    โรงเรียนวัดราชาธิวาส  2518-2523
ประถมศึกษา    โรงเรียนคอนเซ็ปชั่นคอนแวนต์ 2510-2518
 
สถานภาพทางทหาร  

2521-2527 ศึกษาวิชาการทหารของกรมการรักษาดินแดน 5 ปี    ได้รับการแต่งตั้งยศ  ว่าที่ร้อยตรี

ความสามารถทางภาษา สามารถพูด อ่าน เขียน  ภาษาอังกฤษ และภาษาลาว สามารถพูด ภาษาเขมร

ประสบการณ์
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)
47/433  ชั้น 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ)  หมู่ 3  ตำบลลบ้านใหม่  อำเภอปากเกร็ด  นนทบุรี  11120  ตั้งแต่  ตุลาคม 2553 ถึง ปัจจุบัน
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการส่วนบริหารคุณภาพพัสดุ 
ตั้งแต่  พฤษภาคม 2555 ถึง ปัจจุบัน

หน้าที่รับผิดชอบ ดูแลงาน Logistic and Supply Chain   การประเมิน Supplier           การจัดทำ Approved Vendor List   การบริหารสัญญา และการควบคุมคุณภาพพัสดุ
ตำแหน่ง  หัวหน้างานพัสดุ
ตั้งแต่  ตุลาคม 2554 ถึง เมษายน 2555
หน้าที่รับผิดชอบ ดูแลงานเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์  งานควบคุมทรัพย์สิน/ครุภัณฑ์ งานอาคารสถานที่ และงานซ่อมบำรุงอาคารสำนักงาน
ตำแหน่ง  ผู้ช่วยหัวหน้างานธุรการ
ตั้งแต่  ตุลาคม 2553 ถึง กันยายน 2554
หน้าที่รับผิดชอบ ดูแลงนธุรการ งานเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์  งานควบคุมทรัพย์สิน/ครุภัณฑ์ งานอาคารสถานที่ และงานซ่อมบำรุงอาคารสำนักงาน
 
บริษัท Thai Airports Ground Services, Co., Ltd. (TAGS) 

222  อาคารคลังสินค้า 4  ท่าอากาศยานกรุงเทพ  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงสีกัน  ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210    ตั้งแต่  ก.พ. 2539 – เม.ย. 2551
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกิจการทั่วไป (ตั้งแต่ ปี 2544 – 2551)
หน้าที่รับผิดชอบ ดูแลงานจัดซื้อจัดจ้าง  งานเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์  งานควบคุมทรัพย์สิน/ครุภัณฑ์ งานธุรการ งานอาคารสถานที่ งานด้านกฎหมายและสัญญา  งานด้านการประกันภัย 
                              และงานซ่อมบำรุงอาคารสำนักงาน

ประสบการณ์ในบริษัท TAGS

1). หัวหน้าแผนกฝึกอบรม 
2). Auditor แผนกบริหารคุณภาพ 
3). ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบริหารคุณภาพ 
4). ผู้จัดการแผนกฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
5). ผู้จัดการแผนกบริหารคุณภาพ 
6). ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารระบบคุณภาพและความปลอดภัย ( QSD)
7). ผู้แทนฝ่ายบริหาร (QMR)
8). ผู้แทนการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OH&SMR)

หน้าที่อื่น ๆ ที่รับผิดชอบใน TAGS
• ประธานคณะกรรมการสหกรณ์เงินกู้ของบริษัท ไทย แอร์พอร์ตส์ กราวด์ เซอร์วิสเซส จำกัด
• คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
• คณะกรรมการบริหารระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OH&SMRC)
• คณะกรรมการบริหารระบบคุณภาพ (QMRC)
• คณะกรรมการพิจารณางบประมาณ
• คณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุ
• วิทยากรฝึกอบรม
หลักสูตร การสอนงาน (Coaching)
   มนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยาในการทำงาน
   การตรวจสอบคุณภาพภายใน (ISO 9001 Internal Audit)
   การตรวจสอบภายในระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (TIS 18001)
   การประเมินความเสี่ยง
   การสอบสวนอุบัติเหตุ
   Dangerous Goods Awareness
   Walk Rally
 
สำนักงาน International Catholic Migration Commission (ICMC-ODP)Joint Voluntary Agency for U.S. Orderly Departure Program,
American Embassy.
อาคารปัญจภูมิ  ถนนสาธรใต้  กรุงเทพฯ 10120  ตั้งแต่ ต.ค. 2535 – ก.ย. 2538
ตำแหน่ง   Case Worker Assistant (Grade 9)
หน้าที่รับผิดชอบ  ดำเนินการจัดทำด้านระบบเอกสาร  ทบทวนและจัดทำเอกสารให้เป็นปัจจุบัน  ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของเอกสาร
 
สำนักงาน Catholic Office for Emergency Relief and Refugees (COERR)
ศูนย์ดำเนินการส่งกลับชาวเวียดนามสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา  ตั้งแต่  ส.ค. 2533 – ธ.ค. 2534
ตำแหน่ง    ผู้ช่วยผู้อำนวยการสนาม
หน้าที่รับผิดชอบ  ดูแลงานบัญชี/การเงิน  การจัดซื้อ/จัดหา  งานก่อสร้าง  งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร  และงานโรงครัว 
 
สำนักงาน Catholic Office for Emergency Relief and Refugees (COERR)
ศูนย์อพยพพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี     ตั้งแต่  ก.ย. 2523 – ส.ค. 2533
ตำแหน่ง    ผู้ประสานงานโครงการ
หน้าที่รับผิดชอบ   จัดทำแผนงานโครงการ กิจกรรมและแผนงบประมาณ  จัดทำสรุปรายงานและค่าใช้จ่ายประจำเดือนและไตรมาส 
 
ประสบการณ์การสอน

ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง (ศูนย์กรุงเทพ) วิชาที่สอน   จิตวิทยาการบริหารองค์กร การวิจัยการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
2548-2549 อาจารย์พิเศษ   มหาวิทยาลัยราชภัฎอยุธยา วิชาที่สอน การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ในองค์การธุรกิจการบิน ตำแหน่งงานอื่น ๆ
ปัจจุบัน  อุปนายกสมาคมดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 
 
*****************************
 
บทความ
- ดร. นิพัทธ์พนธ์ สุวรรณชนะ [12 มิถุนายน 2555 14:51 น.]
- ดร. ศรศักดิ์ ชูดา [12 มิถุนายน 2555 14:51 น.]
- Dr.Chairit Thongrawd [12 มิถุนายน 2555 14:51 น.]
- ดร.ชาคริต สกุลอิสริยาภรณ์ [12 มิถุนายน 2555 14:51 น.]
- ดร.มาเรียม นะมิ [12 มิถุนายน 2555 14:51 น.]
- ดร.วิศรุต ขันธิกุล [12 มิถุนายน 2555 14:51 น.]
- Dr.PETER GAN [12 มิถุนายน 2555 14:51 น.]
- นายมานพ บัวทอง [12 มิถุนายน 2555 14:51 น.]
- นาวาอากาศเอก ดร.อัมพร เพ็ชราช [12 มิถุนายน 2555 14:51 น.]
- Dr.Prajuk Pratitas [12 มิถุนายน 2555 14:51 น.]
ดูทั้งหมด

ความคิดเห็นที่ 1
เคยทำงานด้วยกันที่ COERR ซึ่งมีคุณพ่อบุญเลิศ ธาราฉัตร เป็นผู้อำนวยการใหญ่ค่ะ พวกเราอยู่ที่พนัสนิคมค่ะ บ้านพักหน้าไปรษณีย์ฯ แต่อยู่แผนกโรงพยาบาล สมัยท่าน นพ.จำรัส เป็น Medical Coordinator ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ฯ ค่ะ ดีใจด้วยนะคะกับความสำเร็จในชีวิตและหน้าที่การงาน ฝากความคิดถึงคุณพ่อประวาฬด้วยนะคะ ยังจำผู้ที่ร่วมงานด้วยกันทุกท่าได้เสมอค่ะ คุณลุงถนอม ไกรประสิทธิ์ เป็นผู้ที่ขับรถยนต์ให้ประจำค่ะ เวลาส่งคนไข้ไปรักษาต่อนอกศูนย์ค่ะ

พี่ทัศรินทร์
Skyhill, Alexandria.Virginia.
ชื่อ : Tassarin Nemeth   E-mail : n.tassarin@yahoo.com    วันที่ : 8 เมษายน 2562 09:19 น.
IP : 98.218.141.XXX

  แสดงความคิดเห็น

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

ชื่อ: *
E-mail : *
ไม่ต้องการแสดง Email
รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป

Copyright © 2011 All Rights Reserved.by thaiwebber.com