สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 3
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 100
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 805,353
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
4 เมษายน 2563
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
   
10  11 
12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30     
                                
  บทความ
ดร.มาเรียม นะมิ
[15 มิถุนายน 2555 15:59 น.]จำนวนผู้เข้าชม 6614 คน ประวัติผู้เขียน

ชื่อ  -นามสกุล   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม  นะมิ

การศึกษา         ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
                     บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) บริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
                     ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.) สาขาบริหารอาชีวและ
                     เทคนิคศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
                     บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  
                     ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.)  แผนกเลขานุการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

ตำแหน่งหน้าที่ด้านการบริหารปัจจุบัน
                            รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
                            คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ตำแหน่งทางวิชาการ

                            ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผลงานด้านวิชาการ

 วิชาพิมพ์ดีดไทย 1
 วิชาพิมพ์ดีดไทย 2
 วิชาพิมพ์ดีดอังกฤษ 1
 วิชาพิมพ์ดีดอังกฤษ 2
 วิชาการเลขานุการส่วนตัว
 วิชาการบริหารเชิงกลยุทธ์
 วิชาการบริหารการผลิต
 วิชาการบริหารการตลาด
 วิชาการจัดการระหว่างประเทศ
 วิชาการบริหารการจัดส่ง

ผลงานด้านงานวิจัย
 
“ภาวการณ์มีงานทำของบัณฑิตและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์” งบประมาณผลประโยชน์คณะบริหารธุรกิจ  ปีงบประมาณ 2549
“แนวโน้มความต้องการบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจ” งบประมาณผลประโยชน์คณะบริหารธุรกิจ  ปีงบประมาณ 2551
“การตัดสินใจเลือกอาชีพของนักศึกษาบริหารธุรกิจ” งบประมาณผล ประโยชน์     คณะบริหารธุรกิจ  ปีงบประมาณ 2552
“การตัดสินใจส่งออกอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลของผู้ประกอบการในประเทศไทย”    จากงบประมาณแผ่นดิน ปี 2552 
“การเกิดขึ้นและการดำรงอยู่ของการดำเนินธุรกิจตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” งบประมาณผลประโยชน์คณะบริหารธุรกิจ ปีงบประมาณ 2554 (วิจัยร่วม) 
“การวิจัยเชิงนโยบายเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายอุปทานอาหารฮาลาลประเภทเนื้อสัตว์และอาหารทะเลแปรรูปของประเทศไทยสู่ภูมิภาคอาเซียน” งบประมาณสำนักงาน
 คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปี 2554
“การศึกษาความต้องการและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ  อาหารแปรรูปของชาวมาเลเซีย”  งบประมาณแผ่นดิน ปี 2554
“ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีงานทำของบัณฑิตภายใต้ผลกระทบของการเปิดเสรีด้านแรงงานของกลุ่มประชาคมอาเซียน”  งบประมาณผลประโยชน์  
 คณะบริธุรกิจ ปี 2555
“ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลสู่ตะวันออกกลาง” งบประมาณแผ่นดิน  ปี 2555
“ปัจจัยที่มีอิทธิพลที่มีต่อการบริหารจัดการแบบ geen logictics ในธุรกิจการขนส่งทางบกในประเทศไทย”   งบประมาณแผ่นดิน ปี 2555

วิชาที่มีความชำนาญ

 หลักการตลาด
 การตลาดระหว่างประเทศ
 การบริหารโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ประสบการณ์ด้านการบริหาร

 หัวหน้างานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 หัวหน้าสาขาวิชา
 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
 กรรมการสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 กรรมการสภาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ด้านสาธารณกุศล

 ประธานยุวมุสลิมคลองตัน
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมูลนิธิสุเหร่าคลองตัน
 กรรมการบริหารโรงเรียนอันวารุ้ลอิสลาม
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายวิชาการวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายวิชาการโรงเรียนเกษมโปลีเทคนิค

 

บทความ
- ดร. นิพัทธ์พนธ์ สุวรรณชนะ [15 มิถุนายน 2555 15:59 น.]
- ดร. ศรศักดิ์ ชูดา [15 มิถุนายน 2555 15:59 น.]
- Dr.Chairit Thongrawd [15 มิถุนายน 2555 15:59 น.]
- ดร.ชาคริต สกุลอิสริยาภรณ์ [15 มิถุนายน 2555 15:59 น.]
- ดร.มาเรียม นะมิ [15 มิถุนายน 2555 15:59 น.]
- ดร.วิศรุต ขันธิกุล [15 มิถุนายน 2555 15:59 น.]
- Dr.PETER GAN [15 มิถุนายน 2555 15:59 น.]
- นายมานพ บัวทอง [15 มิถุนายน 2555 15:59 น.]
- นาวาอากาศเอก ดร.อัมพร เพ็ชราช [15 มิถุนายน 2555 15:59 น.]
- Dr.Prajuk Pratitas [15 มิถุนายน 2555 15:59 น.]
ดูทั้งหมด

  แสดงความคิดเห็น

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

ชื่อ: *
E-mail : *
ไม่ต้องการแสดง Email
รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป

Copyright © 2011 All Rights Reserved.by thaiwebber.com